Wedstrijdvoorwaarden

Wedstrijdvoorwaarden 

Deze wedstrijdvoorwaarden (hierna "Voorwaarden" genoemd) zijn van toepassing op de wedstrijd Win een BK Connect contactgrill! (de “Wedstrijd”) georganiseerd door The Cookware Company BV, gevestigd te Klopperman 16 2292JD Wateringen (Nederland) met ondernemingsnummer 27380288 (hierna "The Cookware Company" genoemd). Door deel te nemen aan de Wedstrijd, aanvaardt u de Voorwaarden. 

Voorwaarden voor deelname 

  • De Wedstrijd loopt op de website www.BK.nl (de “Website”): 
  • Elke persoon dient op het ogenblik van zijn/haar deelname aan de Wedstrijd 18 jaar of ouder te zijn en zijn woonplaats in Nederland of België te hebben.  
  • Je kunt slechts één keer deelnemen per e-mailadres 
  • Elke deelname is gratis. 
  • De Wedstrijd is geldig van 8 maart 2024 tot en met 14 maart 2024. 
  • Alleen consumenten kunnen deelnemen aan de Wedstrijd. 

In het geval dat een deelnemer niet aan alle Voorwaarden voldoet (zelfs indien hij/zij als winnaar wordt uitgeroepen), verliest hij/zij automatisch zijn/haar recht op de Prijs (zoals hieronder gedefinieerd), zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal. 

De Prijs 

De prijs betreft een Connect Contactgrill ter waarde van 119,90 EUR (de “Prijs”). In totaal worden 3 winnaars geselecteerd, die elk de Prijs winnen. De Prijs omvat geen bijkomende producten of diensten. De Prijs kan niet worden omgewisseld voor geld. De winnaar is verantwoordelijk voor alle kosten en verplichtingen die gepaard gaan met de Prijs met inbegrip van, maar zonder hiertoe beperkt te zijn, belastingen. 

The Cookware Company behoudt zich het recht voor om een andere prijs te geven wanneer er productieproblemen of andere (al dan niet technische) problemen zouden zijn met betrekking tot de Prijs. 

Hoe werkt de Wedstrijd?  

Om geldig aan de Wedstrijd deel te nemen, dient de deelnemer het online deelnameformulier op de Website in te vullen en de wedstrijd- en schiftingsvraag te beantwoorden. Onvolledige of niet correct ingevulde deelnameformulieren, evenals deelnameformulieren die niet elektronisch en/of op tijd werden verzonden, worden als ongeldig beschouwd.  

Uiterlijk op 15 maart 2024 zullen de winnaars per email worden verwittigd. De winnaars ontvangen per email de instructies voor het ontvangen van de Prijs.  

De uitslag van de Wedstrijd is bindend en onherroepelijk en kan niet worden aangevochten. 

Algemene informatie  

Bij technische problemen tijdens de Wedstrijd zal The Cookware Company proberen het probleem zo snel mogelijk op te lossen naar beste vermogen.  

The Cookware Company is op geen enkele manier verplicht om de duur van de Wedstrijd te verlengen.  

The Cookware Company kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongemakken en nadelen die inherent zijn aan het gebruik van internet, in het bijzonder storingen, externe indringing of de aanwezigheid van computervirussen.  

The Cookware Company kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade als gevolg van misbruik van de Prijs. U verplicht zich om de verstrekte informatie op en/of in de productverpakking van de Prijs op te volgen.  

Mocht The Cookware Company aansprakelijk zijn voor schade, dan is onze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot directe schade. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid in deze Voorwaarden zijn niet van toepassing op onze aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder (verplicht) toepasselijk recht. Indien een bepaling van deze Voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze Voorwaarden. 

De Voorwaarden worden geïnterpreteerd alsof een dergelijke ongeldige of niet-afdwingbare bepaling nooit was opgenomen.  

Elke afstand van The Cookware Company van een schending van een bepaling van de Voorwaarden is alleen geldig indien deze schriftelijk wordt gedaan en houdt op geen enkele wijze een afstand in van enige latere schending van een dergelijke bepaling of een afstand van de bepaling zelf.  

Deze Voorwaarden en elk geschil of vordering die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden, diens onderwerp of totstandkoming, worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de Belgische wet. Elke partij stemt onherroepelijk ermee in dat de rechtbanken van Gent (België) exclusieve jurisdictie hebben om elk geschil of vordering die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst, diens onderwerp of totstandkoming te beslechten. 

Verwerking van persoonsgegevens 

Uw persoonlijke gegevens, zoals door u ingevuld worden opgenomen in een gegevensbestand en zullen steeds strikt vertrouwelijk worden behandeld. Deze informatie wordt niet aan derden doorgegeven, met uitzondering van een wettelijke vereiste of noodzakelijk voor de verwerking van uw aanvraag en terugbetaling.  

Om uw rechten te kunnen uitoefenen, kan u zich richten tot het e-mailadres privacy@cookware-co.com. U heeft evenzeer het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (commission@privacycommission.be). 

Contactgegevens  

Als u vragen en/of klachten heeft, neem dan contact met ons op via customer.care@bk.nl . Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk afhandelen.