Privacyverklaring voor de webshop

Laatste update: 31/01/2023

 

Uw privacy is belangrijk voor The Cookware Company.

We verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens in het kader van uw gebruik van onze website in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“GDPR”).

Deze privacy verklaring bezorgt u meer informatie over waarom en hoe we uw persoonsgegevens verwerken, de maatregelen die we nemen om uw gegevens te beschermen en hoe lang we uw gegevens bijhouden.

 

1. Identiteits- en contactgegevens

Onder The Cookware Company wordt verstaan alle vennootschappen die direct of indirect gelieerd zijn aan The Cookware Company B.V., gevestigd te Klopperman 16, 2292 JD Wateringen (Nederland) en geregistreerd onder het nummer KVK 27380288.

The Cookware Company bezit zowel eigen merken als merklicenties. Onze eigen merken omvatten onder andere: Blue Diamond, BK, Chop & Grill, Gero, Greenchef, Greenlife, Greenpan, Keltum, Kochstar, Lumenflon, Moods, Merten & Storck, Royal van Kempen & Begeer en Vita Verde. Onze licentiemerken zijn onder andere: AEG, Bialetti, Mauviel, Electrolux, KitchenAid en Smeg.

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via e-mail (privacy@cookware-co.com) of per brief naar bovenvermeld adres (t.a.v. Privacy).

2. Doeleinden

We verwerken uw persoonsgegevens om jou de mogelijkheid te bieden om een online bestelling te plaatsen alsook uw online bestelling te leveren.  Enerzijds betreft dit het verwerken van het bestelproces van zodra u een product in jouw winkelmandje plaatst tot en met de levering van jouw product. Anderzijds verwerken wij uw persoonsgegevens om alle wettelijke verplichtingen (onder meer uw herroepingsrecht, wettelijke garantie,…) die op ons rusten na te leven.

Bestel- en betalingsgegevens die voor het bovenstaande doel zijn verzameld, zullen onder bepaalde voorwaarden en beperkingen ook worden gebruikt voor marketing-, bedrijfsontwikkelings- en analysedoeleinden, om fraude en diefstal in verband met online verkoop op te sporen en om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Mogelijks hebben we uw gegevens ook nodig in het kader van onze boekhouding en geschillenbeheer.

3. Rechtsgrond

We verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens om de overeenkomst die tussen The Cookware Company en u bij het plaatsen van uw bestelling tot stand gekomen is, uit te voeren.  Daarnaast dienen wij ook aan wettelijke verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld fiscale of boekhoudkundige regelgeving) op welke grond we uw persoonsgegevens dienen te verwerken.

4. Categorieën van persoonsgegevens

Voor de hierboven opgesomde doeleinden, verwerken we uw e-mailadres, betalingsgegevens, factuurgegevens (naam, adres en telefoonnummer) en leveringsgegevens (naam en adres). Gelieve personen van wie u gegevens aan ons bezorgt (bijvoorbeeld indien u persoonsgegevens vermeld om het bestelde product bij een andere persoon dan uzelf te leveren) te informeren omtrent de bepalingen en rechten in deze privacyverklaring.

5. Bron van persoonsgegevens

We verkrijgen uw gegevens van zodra u een artikel in uw winkelmandje plaatst.

6. Ontvangers van persoonsgegevens

Binnen The Cookware Company kunnen we uw persoonsgegevens doorgeven wanneer dat nodig is om de hierboven opgesomde doeleinden te bereiken aan derde partijen, onder andere: betalingsproviders, dienstverleners in het kader van klantenservice, levering en recencies, IT-partners en softwareproviders.  

Op grond van een wettelijke verplichting kan The Cookware Company eveneens uw persoonsgegevens delen met derden, onder andere advocatenkantoren, boekhouders en bedrijfsrevisoren, banken en verzekeringsmaatschappijen, overheidsdiensten, gerechtsdeurwaarders, gerecht en politiediensten.

Ook in het kader van een fusie of overname hebben andere vennootschappen mogelijk toegang tot uw gegevens.

7. Doorgifte buiten de EER

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte zonder passende waarborgen.

8. Bewaartermijn

We bewaren uw persoonsgegevens tot 10 jaar na uw aankoop, tenzij een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld fiscale of boekhoudkundige regelgeving) of legitiem belang (bijvoorbeeld geschillenbeheer) vereist dat we uw persoonsgegevens langer bewaren.

9. Rechten

U kan ons altijd contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten:

  • een verzoek tot toegang of rectificatie van uw persoonsgegevens.
  • een verzoek tot wissing van uw persoonsgegevens.
  • een verzoek tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • een bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; of
  • een klacht als u van mening bent dat we niet handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit.

U kan voormelde rechten of verplichtingen uitoefenen door contact met ons op te nemen per email (privacy@cookware-co.com) of door een brief te sturen naar het in punt 1 vermelde adres. In geval van twijfel aan de identiteit van de persoon die het verzoek indient, kunnen we om aanvullende informatie vragen die nodig is ter bevestiging van de identiteit van deze persoon. We respecteren al uw rechten met betrekking tot uw gegevens waarop u volgens de toepasselijke wetgeving recht heeft.

U kan zich rechtstreeks uitschrijven voor het ontvangen van promotionele berichten via de knop “uitschrijven” onderaan deze berichten.

Gelieve ons ook te informeren indien zich een wijziging voordoet van uw persoonsgegevens.

10. Geautomatiseerde besluitvorming

We doen niet aan geautomatiseerde besluitvorming.

11. Beveiliging

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en om uw gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang.

12. Wijzigingen

Deze privacy verklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming. In dat geval, veranderen we de datum van de "laatste update" bovenaan de verklaring. Bij belangrijke wijzigingen, zullen we u op de hoogte brengen door een bericht te plaatsen over de wijzigingen voordat zij van kracht worden of u een kennisgeving sturen via e-mail.